Regulamin

REGULAMIN SERWISU OPINIUJ.CO.UK

 
DEFINICJE
 
Opiniuj.co.uk - serwis  umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według nazwy, branży lub obszaru działalności, dodawanie nowych opinii o firmach/usługodawcach prywatnych  i komentowanie istniejących wpisów.
 
 
Użytkownik - każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu opiniuj.co.uk
 
 
 
I. ZASADY OGÓLNE
 
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu serwisu opiniuj.co.uk. 
 
1. Korzystanie przez Użytkowników z portalu opiniuj.co.uk , z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne.
Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych i innych elementów portalu jak kod HTML i arkusze CSS przysługują portalowi opiniuj.co.uk
 
2. Użytkownik ma możliwość wystawiania Firmom i usługodawcom prywatnym opinii świadczących np. o jakości wykonywanych usług .
 
3. Wystawiane opinie powinny stanowić rzetelną informację dla pozostałych Użytkowników. 
 
Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii bezpodstawnych mających na celu zniesławienie usługodawcy 
 
4. Opinie nie mogą naruszać dóbr osobistych osób fizycznych ani osób prawnych. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym opiniuj.co.uk  zastrzega sobie prawo do edycji opinii w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub jej usunięcia. 
 
5. Opiniuj.co.uk  nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii, zamieszczanych w portalu. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Opiniuj.co.uk
Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
 
6.Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi Opiniuj.co.uk  za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach portalu.
 
 
II. OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
1.Opiniuj.co.uk  nie bierze udziału w kontaktach realizowanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania opiniuj.co.uk  w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 
2.Opiniuj.co.uk  nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 
3.Opiniuj.co.uk  nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się
prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z Opiniuj.co.uk
 
4.Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę
Opiniuj.co.uk , w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub utrudnienia w jego funkcjonowaniu. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Opiniuj.co.uk  zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody na koszt takiego Użytkownika.
 
5.Użytkownikowi korzystającemu z portalu Opiniuj.co.uk  zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu Opiniuj.co.uk
 
Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a portalem Opiniuj.co.uk zastosowanie mają przepisy prawa właściwe dla siedziby Opiniuj.co.uk w Wielkiej Brytanii
Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
wróć